Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die MOOFF aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Informatie op www.mooff.nl wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MOOFF (ook niet via een eigen netwerk).

MOOFF verwerkt de persoonsgegevens die zij via deze website van jou ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die je invult op het contact- en nieuwsbrief aanmeldformulier op deze website. Je kunt via deze website onder meer jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan MOOFF verstrekken. MOOFF zal jouw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

MOOFF kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mooff.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

MOOFF sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.mooff.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.mooff.nl te kunnen raadplegen. MOOFF is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.